top of page
Skjema for informasjon om angrerett


Dersom skjemaet er riktig utfylt skal opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jfr. annet ledd, anses gitt. Se informasjon om utfylling i notene på side 2.


Angrerett

 

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, får fysisk besittelse av varene.

 

For å kunne benytte deg av angreretten må du på en entydig måte varsle oss om din beslutning om å si opp avtalen (f.eks. i brev sendt per post, faks eller e-post).


Next Move AS
Skogveien 64d, 1368 Stabekk
Tlf: 923 26 926 / info@wewantgolf.com


Du kan bruke vedlagte avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk 3.


For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du ønsker å benytte angreretten før angrefristen utløper. Du kan bruke vedlagte avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjema eller annen entydig erklæring på vår nettside formen.no/pages/angreskjema. Hvis du bruker dette alternativet, vil vi umiddelbart sende deg en kvittering på et varig medium (f.eks. via e-post).

 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du ønsker å benytte angreretten før angrefristen utløper

 
Virkningene av å utøve angreretten


Dersom du trekker deg fra denne avtalen, skal vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr ), uten ugrunnet opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dagen vi mottar melding om din beslutning om å trekke deg fra denne avtalen

 

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

 

I alle tilfeller vil du ikke bli belastet noe gebyr som følge av refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene tilbake, eller til du har fremlagt dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til hvilket av disse tidspunktene som inntreffer først.

 

Navn og geografisk adresse til personen som er autorisert til å motta varene: Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

 

Du er kun ansvarlig for eventuell reduksjon i verdien av varene på grunn av annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

 
Informasjon om fullføring av returer for selskaper


1) Sett inn det som er skrevet i anførselstegn i ett av følgende alternativer:


a) For tjenesteavtale eller avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller et fast kvantum, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres pr. et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen».


b) For en salgskontrakt, "den dagen du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, tar fysisk besittelse av varene".


c) For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, "den dagen du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, tar fysisk besittelse av den siste varen".


d) For avtale knyttet til levering av en gjenstand bestående av flere partier eller deler, "den dagen du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, tar fysisk besittelse av siste parti eller del.


e) For avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, "den dagen du eller en annen tredjepart enn transportøren, som du har utpekt, tar fysisk besittelse av det første godset".


2) Skriv inn navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, faksnummer og e-postadresse


3) Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende informasjon om bruk av angreretten elektronisk på nettsiden din, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angrerettskjemaet eller annen entydig erklæring på nettstedet vårt [sett inn Internett-adresse her]. Hvis du bruker dette alternativet, vil vi umiddelbart sende deg en kvittering på et varig medium (f.eks. via e-post)."

 

4) Dersom avtalen gjelder varer: For salgsavtaler hvor du ikke har tilbudt å hente varene ved bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene i retur eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til hvilket av disse tidspunktene som inntreffer først.

 

5) Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:

 

a) Sett inn: - Vi henter varene eller - "Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til ... [navn og eventuelt geografisk adresse til personen du har autorisert til å motta varene], uten unødig opphold og i alle fall senest 14 dager etter at dag du har gitt beskjed om at du ønsker å gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du returnerer varene før fristen på 14 dager er utløpt."

 

b) Sett inn: - Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.", - Hvis du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved å returnere varene. varene, og varene på grunn av deres natur normalt
kan ikke returneres per post, sett inn: "Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene, ... kr [sett inn beløp]", eller dersom kostnadene ved å returnere varene ikke rimeligvis kan beregnes på forhånd: " Du må bære de direkte kostnadene ved retur av varene.. Kostnadene er beregnet til maksimalt ca ... kr [sett inn beløp]", eller - For avtaler inngått utenfor faste forretningslokaler, hvor varene er levert til forbrukerens hjem. ved avtaleinngåelsen og på grunn av deres art normalt ikke kan returneres per post, sett inn: "Vi henter varene for egen regning." og

 

c) "Du er kun ansvarlig for eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon."


6) For tjenesteavtaler (herunder avtaler om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller et fast kvantum, eller levering av fjernvarme, skal følgende settes inn:

 

«Hvis du har bedt om at utførelsen av tjenestene (inkludert levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal starte før angrefristen utløper, må du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til kl. du varslet oss om at du ønsket å trekke deg fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»

bottom of page